Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức giải bóng đá Đồng Hương tại Hà Nội

BCH ĐOÀN TỈNH NGHỆ AN

Số: 47-KH/TĐTN-NTCNĐT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Nghệ An, ngày 13 tháng 04 năm 2018

 KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải bóng đá Thanh niên Nghệ An tại Thành phố Hà Nội

lần thứ I – năm 2018

-----------

           Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018; Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2018); Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Giải bóng đá Thanh niên Nghệ An tại Thành phố Hà Nội, lần thứ I – năm 2018, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2018);

          - Nhằm tạo sân chơi bổ ích và tạo điều kiện cho Thanh niên Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội và các địa phương khác có cơ hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống;

          - Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân;

          - Thông qua giải bóng nhằm vận động quyên góp, ủng hộ quỹ để tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo học giỏi, các hoạt động an sinh xã hội; hỗ trợ các sinh viên Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Hà Nội.

          - Các đơn vị tham gia phải chấp hành Điều lệ giải và thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, tránh các hiện tượng tiêu cực xảy ra trong quá trình thi đấu. Công tác tổ chức phải được tiến hành chặt chẽ, tiết kiệm, an toàn, đảm bảo sự công bằng trong quá trình tổ chức giải.

          II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN THAM GIA

          1. Nội dung thi đấu: Môn bóng đá nam 7 người (Áp dụng luật bóng đá 5 người, thi đấu chính thức 07 cầu thủ trên sân).

          2. Số lượng, thành phần tham gia

          * Số lượng đội tham gia: Theo đăng ký của các đơn vị.

          * Thành phần: Theo Điều lệ giải.

3. Tiêu chuẩn vận động viên và hồ sơ đăng ký thi đấu: Ban tổ chức sẽ quy định cụ thể và chi tiết trong Điều lệ giải.

          III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

          1. Thời gian

          - Thời gian đăng ký: trước ngày 25/4/2018

          Đăng ký tham gia và gửi hồ sơ đội bóng tham gia giải về Ban tổ chức gồm: Danh sách đội bóng tối đa gồm 15 thành viên (01 Trưởng đoàn, 01 Huấn luyện viên, 01 săn sóc viên và 12 vận động viên) do các đơn vị được phân công tổng hợp gửi lên.

          - Thời gian thi đấu: Dự kiến từ 5/5 – 19/5/2018 (Thời gian và lịch thi đấu sẽ thông báo cụ thể sau).

          2. Địa điểm thi đấu: tại Thành phố Hà Nội.

          IV. KINH PHÍ

          - Ban Thường vụ các huyện, thành, thị Đoàn tham mưu hỗ trợ một phần kinh phí cho các đội bóng của đơn vị mình phục vụ tập luyện, trang phục, nước uống và tham gia thi đấu.

          - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chuẩn bị kinh phí tổ chức giải.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn Nghệ An

- Giao cho Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị là bộ phận thường trực tổ chức giải. Có trách nhiệm tham mưu thành lập Ban vận động, ban hành Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Tổ trọng tài, Tổ Thư ký, thành lập các tiểu ban giúp việc (Nhân sự, hậu cần, tuyên truyền);

         - Ban hành Điều lệ giải, tổ chức bốc thăm chia bảng và thứ tự thi đấu của các đơn vị, chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức giải;

          2. Ban Thường vụ các huyện, thành, thị Đoàn

          - Báo cáo cấp ủy, tham mưu kinh phí tham gia giải; tuyên truyền, vận động ĐVTN người địa phương đang sinh sống làm việc tại Hà Nội thành lập đội bóng để tham gia giải.

          - Tổng hợp danh sách vận động viên tham gia đội bóng và đăng ký gửi về Tỉnh đoàn qua Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị, Địa chỉ: Số 22, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: 02383.592.094.

          - Các đơn vị đăng ký danh sách vận động viên chịu trách nhiệm về tính trung thực của vận động viên đơn vị mình.

Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức Giải bóng đá Thanh niên Nghệ An tại Thành phố Hà Nội, lần thứ I – Năm 2018; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đề nghị Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị tiến hành đăng ký, thành lập đội tuyển và tập luyện để tham gia Giải đạt kết quả cao; đảm bảo đúng các nội dung và quy định của Ban Tổ chức đề ra./.

 Nơi nhận:

- TT, các ban Tỉnh đoàn;

- Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội;

- Các huyện, thành, thị Đoàn;

- Lưu VT, Ban TNNT, CN, VC&ĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Tiệp